Tour Boston in less than 5 minutes

Pictures taken around 2000